Alternatieven voor de nieuwe waterwinning

Brabant Water en de provincie Noord-Brabant onderzoeken sinds 2018 hoe ze de watervoorziening in West-Brabant kunnen garanderen. Zoals beschreven in deze NRD zijn daarbij alternatieven onderzocht voor de locatie van een nieuwe waterwinning. Het knelpunt in de regio kan niet op bestaande productielocaties worden opgelost.

Met een grondwatermodelstudie zijn alternatieven verkend om bestaande productielocaties uit te breiden en locatiealternatieven waar een nieuwe waterwinning zo min mogelijk effect heeft op natuur en landbouw. Het verkennende onderzoek liet zien dat de effecten van een grondwateronttrekking op natuur en landbouw minimaal zijn in de omgeving van Kruisland. De invloed op natuur en landbouw nam verder af in noordoostelijke richting, maar daar nam het risico op zout toe.

Brabant Water heeft vervolgens een perceel gekocht tussen de Engelseweg en Gastelseweg om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nieuwe waterwinning. Hiermee zijn er geen (uitvoerbare) locatiealternatieven mogelijk en blijven alternatieve locaties in het MER verder buiten beschouwing.

De omvang van de grondwateronttrekking van de nieuwe waterwinning ligt vast. Die is namelijk gelijk aan de vergunningsruimte die vrijkomt uit de omgeving van Eindhoven (Genneper Parken Noord), te weten 3,5 miljoen m3 per jaar. Ook is al bepaald dat het grondwater zal worden onttrokken uit het derde watervoerende pakket, Formatie van Oosterhout. Uit de grondwatermodelstudie blijkt dat bij een debiet van 3,5 miljoen m3 per jaar en onttrekking uit het derde watervoerende pakket het aantal en de precieze diepte van de winputten geen verschil maakt voor de omgevingseffecten. Daarom worden in het MER geen alternatieve putconfiguraties onderzocht.