Waar draait het project om?

Door de grote druk op onze beschikbare zoetwaterbronnen staat een vanzelfsprekendheid van decennia ter discussie: waterbeschikbaarheid is niet altijd meer een vast gegeven. Zowel economische groei, bevolkingsgroei als klimaatverandering dragen bij aan de stijgende vraag naar drinkwater. In de regio West-Brabant dreigt een tekort aan bronnen voor de drinkwatervoorziening te ontstaan. Dat zorgt in toenemende mate voor waterschaarste. Tegelijkertijd heeft drinkwaterbedrijf Brabant Water een leveringsplicht om alle inwoners in dit gebied van drinkwater te voorzien. Om deze regio in de toekomst van voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien, wil Brabant Water nu een nieuwe waterwinning starten.

De urgentie is groot. Er kan op termijn in deze regio niet voldoende drinkwater worden geproduceerd om aan de groeiende vraag te voldoen. Brabant Water heeft in dit gebied nu al onvoldoende reserves. Dit probleem kan niet alleen door waterbesparing worden opgelost. Daarom is er op korte termijn behoefte aan uitbreiding van de winningscapaciteit.

De hoeveelheid grondwater die Brabant Water jaarlijks onttrekt nadert het door de provincie vastgestelde plafond. Daardoor is uitbreiding van de waterwinning volgens het provinciale beleid niet zondermeer mogelijk. Maar er is nog 3,5 miljoen m3 per jaar aan Brabant Water vergunde, nog niet gebruikte, capaciteit beschikbaar op een locatie in de omgeving van Eindhoven (Genneper Parken Noord). Brabant Water en de provincie Noord-Brabant hebben in een bestuursovereenkomst met elkaar afgesproken deze capaciteit te verplaatsen naar West-Brabant. De gedachte is dat zo meer drinkwater kan worden geproduceerd en geleverd in de regio waar een acuut knelpunt is én waar een grondwateronttrekking minder omgevingseffecten heeft. De totale vergunningshoeveelheid van Brabant Water zal dus niet toenemen.

Sinds 2018 doet Brabant Water onderzoek naar de beste plek voor een nieuwe waterwinning in West-Brabant. Zij hebben nu een locatie ten noordoosten van het dorp Kruisland, in de gemeente Steenbergen, op het oog. Uit voorstudies blijkt niet alleen dat het grondwater hier geschikt is om drinkwater van te maken, maar dat een grondwateronttrekking op deze plek ook relatief weinig omgevingseffecten zal hebben.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 1. Kaart van locatie Kruisland en omgeving tot aan Wouw met zoekgebied voor de nieuwe transportleiding

Er komt geen nieuw waterproductiebedrijf in Kruisland, want het opgepompte grondwater kan worden gezuiverd tot drinkwater op het bestaande waterproductiebedrijf Wouw. Wel komen er winputten waarmee grondwater wordt opgepompt, een transformatorgebouw met daarin de installaties voor verhoging van de waterdruk en een aantal waarnemingsputten in de omgeving. Vanaf de nieuwe waterwinning zal een ondergrondse transportleiding naar Wouw worden aangelegd.

De waterwinning biedt mogelijk koppelkansen met andere ontwikkelingen in het gebied. Zo zal proactief worden gekeken naar de aanleg van andere leidingen in de omgeving en zullen de opgaven van het waterschap met betrekking tot het watersysteem worden afgestemd. Naast de benodigde infrastructuur is er op de nieuwe waterwinlocatie ruimte voor verdere gebiedsontwikkeling. Brabant Water wil graag samen met omwonenden en lokale organisaties ideeën en wensen voor het gebied combineren en in het MER onderzoeken. Daarnaast heeft Brabant Water zelf de ambitie om de lokale biodiversiteit te versterken.

Brabant Water en de provincie staan samen voor de opgave om de drinkwatervoorziening in West-Brabant voor nu en de toekomst veilig te stellen. Brabant Water heeft op basis van de Drinkwaterwet de plicht om drinkwater te leveren. Provincie Noord-Brabant heeft een wettelijke zorgplicht. Dat betekent dat zij moet zorgen dat Brabant Water aan haar plicht kan voldoen. Onderdeel van de zorgplicht is dat Brabant Water toegang moet hebben tot voldoende bronnen van voldoende kwaliteit voor de drinkwatervoorziening. In de overeenkomst ‘Op pad naar een duurzame drinkwatervoorziening Brabant Water, 2023-2030’ bekrachtigden beide partijen eerder hun intentie om nog gerichter samen te werken om de levering van drinkwater te borgen. Ook als de vraag straks op z’n hoogst is.