Onderzochte locatiealternatieven op bestaande productielocaties

Bestaande productie uitbreiden

In eerste instantie is onderzocht of het mogelijk is om de productie op de bestaande productielocaties Bergen op Zoom, Wouw, Roosendaal, Schijf en Seppe uit te breiden. Die mogelijkheden bleken beperkt. Zoals te zien is in Figuur 2 zijn de bestaande vergunningen voor het winnen van grondwater op deze locaties al nagenoeg volledig benut.

Bestaande winningen uitbreiden

Vervolgens is berekend wat de effecten op natuur en landbouw zijn als de bestaande productielocaties worden uitgebreid met een grondwateronttrekking van 3,5 miljoen m³ per jaar[1]. De kaart in Figuur 6 geeft de natuurgebieden weer in de omgeving van West-Brabant. Het gaat om Natura 2000-gebieden (met een door de Europese Unie toegekende beschermde status waarvoor de Wet natuurbescherming geldt), Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen de ecologische hoofdstructuur EHS) en natte natuurparels (natte natuurgebieden in het NNB waarin bijzondere natuur afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit). Met een grondwatermodel zijn de veranderingen van de grondwaterstand in deze natuurgebieden berekend.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6. Natuurwaarden in Natura 2000, Natte Natuurparels en Natuurnetwerk Brabant

Ook het effect op landbouwopbrengsten is in beeld gebracht. Door gebruik te maken van de huidige droogteschaderegelingen voor landbouwgebieden rondom de productielocaties, is per locatie de gevoeligheid voor landbouwschade bepaald bij een uitbreiding van de winning.

De resultaten van de Verkenning uit 2018 laten het volgende zien:

  • Uitbreiding op de bestaande productielocaties Bergen op Zoom, Roosendaal en Wouw kan leiden tot een flinke verlaging van de grondwaterstand in waardevolle grondwaterafhankelijke natuurgebieden.

  • Uitbreiding van de winningen Bergen op Zoom en Roosendaal kan in het gebied bovendien leiden tot een forse toename van door verdroging beïnvloede landbouw.

  • Voor winning Seppe geldt dat uitbreiding zorgt voor een beperkte toename van effecten op de landbouw.

  • Uitbreiding van de winning Schijf kan ook effect hebben op natuurwaarden.

Vanwege deze effecten ligt uitbreiding van de bestaande winningen in West-Brabant niet voor de hand. Daarom hebben Brabant Water en de provincie verkend of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe waterwinning.

  • 1 Verkenning Uitbreiding Grondwaterwinning West-Brabant (Royal HaskoningDHV, 2018)