Participatieproces

Voor het ontwikkelen van een nieuwe waterwinning in Kruisland en het goed inpassen in de omgeving hebben Brabant Water en de provincie de hulp nodig van onder meer omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers, professioneel betrokkenen en bestuurlijke partijen (provincie, gemeenten en het waterschap). In het project zijn verschillende momenten opgenomen om deze betrokken partijen te informeren en te laten meedenken over de nieuwe waterwinning. Deze momenten zijn onderverdeeld in formele (wettelijk vastgelegde) en informele momenten.

Formele momenten

Er zijn gedurende het project twee formele momenten om te reageren op de nieuwe waterwinning in Kruisland. Men kan reageren op de NRD en op de ontwerpbesluiten met onderliggend het MER. Bij het reageren op voorliggende notitie – de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – kan met een inspraakreactie worden aangegeven of de juiste zaken worden onderzocht en/of er nog aanvullende ideeën zijn voor de voorgestelde aanpak van het milieuonderzoek. Daarnaast kan men, binnen de kaders van het voornemen, oplossingen en suggesties aandragen voor de nieuwe waterwinning.

Informele momenten

Voorafgaand aan belangrijke (beslis)momenten in het project worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle geïnteresseerden en betrokkenen. Doel van deze bijeenkomsten is het publiek breed informeren over de voortgang van het project en ook te betrekken bij eventuele keuzes. Hier wordt onder meer via de website van Brabant Water en in lokale kranten over gecommuniceerd.

Twee expertgroepen  zijn betrokken bij de uitgevoerde vooronderzoeken en bij de onderzoeken die in het kader van de milieueffectrapportage nog worden opgestart. De expertgroep geohydrologie is betrokken bij de bouw van het grondwatermodel en de berekeningen die daarmee worden uitgevoerd. De expertgroep natuur was betrokken bij de landschapsecologische systeemanalyses en wordt betrokken bij de milieueffectrapportage.

Ook werkt Brabant Water graag samen met omwonenden en lokale organisaties om ideeën en wensen te kunnen combineren in de terreininrichting van de waterwinlocatie.