Overzicht beoordelingscriteria

De milieueffecten worden beschreven en beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader in Tabel 1. De tijdelijke effecten van de aanlegfase hebben vooral betrekking op stikstof, grondwaterstandsverandering door bronbemaling, grondverzet, verstoring van soorten en vegetatie, geluidhinder, lichthinder en stofhinder. In de gebruiksfase gaat het vooral om geohydrologische effecten van een winning: verandering van grondwaterstanden, stijghoogten of grondwaterstroming (kwel en wegzijging) en veranderingen van de afvoeren van waterlopen. Die veranderingen kunnen weer doorwerken in natuur, landbouw en de bebouwde omgeving.

Tabel 1. Beoordelingskader

Milieuthema

Detailniveau

Criteria/ invloed op:

Waterkwantiteit

Kwantitatief

 • Invloed op de stijghoogte watervoerend pakket (GxS)

 • Invloed op de freatische grondwaterstand (GxG)

 • Invloed op kwel/wegzijging

 • Invloed op de wateraanvoerbehoefte

 • Invloed op basisafvoer beken (KRW)

Waterkwaliteit

Kwalitatief

 • Invloed op de waterkwaliteit (KRW)

 • Invloed op verzilting

 • Invloed op verplaatsing verontreinigingen

Bodem

Kwalitatief

 • Invloed op (water)bodemkwaliteit (verontreinigde (water)bodems)

Natuur

Kwalitatief

 • Invloed op instandhoudingsdoelen N2000 (habitattypen en soorten)

 • Stikstofdepositie

 • Invloed op kwaliteit en oppervlakte Natuur Netwerk Brabant

 • Invloed op beschermde soorten

 • Bomen en houtopstanden

Landbouw

Kwantitatief

 • Ruimtebeslag landbouwgrond

 • Invloed op nat- en droogteschade

 • Beperkingen in landbouwkundig gebruik

Zetting

Kwantitatief

 • Toename risico op zetting bebouwing en infrastructuur

 • Beperkingen in boven- en/of ondergronds gebruik

Ruimtelijke kwaliteit

Kwalitatief

 • Invloed op herkomstwaarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde

Archeologie

Kwalitatief

 • Invloed op archeologische waarden

Verkeer

Kwalitatief

 • Invloed op verkeershinder en verkeersveiligheid

Gezondheid

Kwalitatief

 • Invloed op geluidshinder

 • Invloed op lichthinder

 • Invloed op luchtkwaliteit