Voorgeschiedenis

Brabant Water is al sinds 2018 op zoek naar een oplossing voor het capaciteitsknelpunt in West-Brabant. Een belangrijk uitgangspunt is dat de provincie zowel de vergunde capaciteit als de onttrokken hoeveelheden grondwater wil beperken en daarom geen nieuwe vergunningen verleent voor grondwateronttrekkingen. De provincie maakt afspraken met vergunninghouders om de groeiruimte binnen hun bestaande vergunningen zo min mogelijk te gebruiken.

Een mogelijke oplossing werd gevonden in de omgeving van Eindhoven. Daar heeft Brabant Water een vergunning om water te winnen nabij natuur-, sport- en recreatiegebied Genneper Parken Noord. Een deel hiervan is nog niet in gebruik genomen, omdat het grondwater in het gebied niet helemaal schoon is en hier geen capaciteitsknelpunt is. Brabant Water en de provincie besloten in overleg om in Genneper Parken Noord geen extra grondwater te winnen. In plaats daarvan wordt de 3,5 miljoen m3 die er per jaar geproduceerd zou kunnen worden, verplaatst naar een ander deel van de provincie: West-Brabant. Dit is onderdeel van de bestuursovereenkomst die de provincie en Brabant Water op 21 februari 2019 met elkaar sloten en die op 8 maart 2023 is verlengd. Uit de overeenkomst blijkt dat de provincie en Brabant Water zich samen willen inzetten om in West-Brabant meer water te kunnen produceren en leveren. Niet alleen ligt de plek waar het drinkwater wordt gewonnen dan dicht bij de gebruikers, maar zo kan ook het knelpunt in de drinkwatervoorziening van West-Brabant ‘vergunningsneutraal’ worden opgelost én zal een grondwateronttrekking minder omgevingseffecten hebben. De totale vergunningshoeveelheid van Brabant Water zal dus niet toenemen, omdat de vergunning in Genneper Parken Noord wordt ingeleverd.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar een locatie waar 3,5 miljoen m³ grondwater per jaar onttrokken kan worden met zo min mogelijk omgevingseffecten. In het zoekproces naar een locatie voor een nieuwe waterwinning is sinds 2019 een Klankbordgroep betrokken. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van landeigenaren, natuurbeherende organisaties, waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge en Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en de Dorpsraad Kruisland. In de Klankbordgroep wordt kennis gedeeld en wordt gesproken over de benodigde onderzoeken.

Ook heeft Brabant Water contact gezocht met omwonenden en gebruikers van het gebied om de individuele en dorpsbelangen verder in beeld te krijgen. Brabant Water wil zo transparant mogelijk werken en in samenwerking met de omgeving komen tot een inrichting van het gebied die aansluit bij de behoeftes van omwonenden. Een oplossing waar mensen blij van worden. Telkens als er iets gebeurt in het gebied – bijvoorbeeld boorwerkzaamheden of een pompproef – wordt dit vooraf gecommuniceerd, zodat bewoners weten wat ze kunnen verwachten. Ook is er een digitale plek waar de laatste informatie te vinden is. Daarnaast zijn er publicaties in de (lokale) pers om bewoners op de hoogte te houden.