De notitie Reikwijdte en Detailniveau

Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het eerste rapport dat wordt geschreven in de m.e.r.-procedure. Om verwarring bij het lezen van deze NRD te voorkomen: de milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden vervolgens beschreven in een milieueffectrapport (MER).

De NRD is bedoeld om bewoners, bestuurders en andere betrokkenen te informeren over de inhoud en diepgang van het hierna op te stellen MER. De ‘reikwijdte’ geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven er worden onderzocht en welke milieu- en omgevingseffecten er in beeld worden gebracht. Het ‘detailniveau’ gaat over de diepgang en de methode van de onderzoeken.

Eerst is uitgelegd waarom de waterwinning nodig is en welke uitgangspunten in het project worden gebruikt. Daarna worden de voorgeschiedenis en de keuzes die daarin zijn gemaakt beschreven, want Brabant Water en provincie Noord-Brabant zijn al sinds 2018 bezig met voorstudies naar een nieuwe waterwinning in West-Brabant. Vervolgens is op hoofdlijnen beschreven wat er gaat gebeuren tijdens de aanleg en in de gebruiksfase en welke alternatieven worden onderzocht. Ook is uitgewerkt hoe het milieueffectonderzoek wordt aangepakt. Ten slotte is een verdere uitleg gegeven over uw inbreng in het project en het participatieproces.