Aanleg transportleiding

Het gewonnen grondwater wordt met een nieuwe ondergrondse transportleiding verpompt naar waterproductiebedrijf Wouw. De transportleiding komt 1,4 meter onder het maaiveld te liggen en heeft een diameter van ongeveer 500 mm. Op de kaart in Figuur 12 is het zoekgebied aangegeven voor het tracé van de transportleiding om de nieuwe waterwinning aan te sluiten op Wouw. In het MER worden tracéalternatieven binnen het zoekgebied onderzocht en wordt een voorkeurstracé bepaald.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 12. Zoekgebied transportleidingtracé Kruisland-Wouw

Voor het bepalen van de tracés worden de volgende uitgangspunten gebruikt:

  • Zoveel mogelijk aansluitend op bestaande lijnvormige elementen zoals wegen, kavelgrenzen en watergangen.

  • Zoveel mogelijk in open ontgraving, dat wil zeggen dat er een sleuf wordt gegraven waar de leiding in wordt gelegd waarna de sleuf weer wordt dichtgemaakt.

  • Bij voorkeur niet door natuurgebieden (Natura 2000 en/of Natuur Netwerk Brabant) of archeologisch, aardkundig of cultuurhistorisch waardevol gebied. Als dat toch noodzakelijk is, dan met een zo kort mogelijke kruising met een horizontaal gestuurde boring of persing.

  • Beperken van kruisingen met obstakels en infrastructuur, asfalt verhardingen indien noodzakelijk dan met een horizontaal gestuurde boring of persing

  • De kortste route met zo min mogelijk bochten.

  • Ontwijken van bebouwing en (woon)erven.

  • Niet door locaties met bekende bodem- en grondwaterverontreinigingen.

Waar het kan, wordt de transportleiding in open ontgraving aangelegd. Omdat de transportleiding wordt aangelegd in een peilbeheerst gebied wordt er vooralsnog van uitgegaan dat er over het hele tracé bronbemaling nodig is bij de leidingaanleg. Met bronbemaling wordt het waterpeil in het leidingtracé plaatselijk en tijdelijk zo verlaagd dat er droog gewerkt kan worden. Infrastructuur, grotere waterwegen en de Cruijslandse Kreken worden ondergronds gekruist met een horizontaal gestuurde boring of een persing (afhankelijk van de lokale situatie, te kruisen lengte en beschikbare ruimte). In het MER wordt de leidingaanleg nader uitgewerkt.

Waar mogelijk worden koppelkansen benut. Daarom neemt Brabant Water voor de tracékeuze en aanleg van de transportleiding contact op met initiatiefnemers van andere ontwikkelingen in het gebied, zoals nieuwe leidingen die staan gepland.