De stappen van de m.e.r.-procedure

De m.e.r.-procedure is onderdeel van de te nemen besluiten. Er zijn verschillende stappen voor de m.e.r., met formele participatiemomenten die in Figuur 14 zijn weergegeven. Deze figuur is afkomstig van de onafhankelijke Commissie voor de mer en op hun website staat meer informatie over de m.e.r.-procedure. Wat betreft onderzoeksinspanning heeft de invoering van de Omgevingswet voor dit project geen invloed op de te doorlopen m.e.r.-procedure.

Figuur 14 Infographic Hoe werkt de m.e.r.-procedure (bron: www.commissiemer.nl/onze diensten/wat-is-mer)

Terinzage NRD

Het bevoegd gezag publiceert het voornemen om een m.e.r.-procedure te doorlopen voor de nieuwe waterwinning Kruisland. Sinds dit moment ligt de NRD zes weken ter inzage. In deze tijd kan iedereen reageren op de aanpak van het milieuonderzoek (een zienswijze indienen). Het bevoegd gezag raadpleegt wettelijke adviseurs en andere bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau.

Advies Commissie voor de mer

Brabant Water en Provincie Noord-Brabant kiezen er voor de Commissie voor de mer te laten adviseren over de NRD. Zij krijgen ook de gelegenheid de ontvangen zienswijze bij hun advies te betrekken. Er wordt een nota van zienswijzen opgesteld waarna Gedeputeerde Staten de Reikwijdte en het Detailniveau vaststellen. Dit vormt het kader voor het op te stellen MER.

Uitvoeren milieuonderzoek en opstellen MER

Het MER wordt opgesteld op basis van wat er in de NRD is vastgelegd en de vastgestelde reikwijdte en detailniveau van het bevoegd gezag (inclusief de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. aan het bevoegd gezag).

Terinzage MER en ontwerpbesluiten

De ontwerp-besluiten en het MER worden ter inzage gelegd. Eenieder kan gedurende een periode van zes weken een zienswijze indienen op deze stukken.

Toetsingsadvies Commissie voor de mer

In dezelfde periode vindt de toetsing door de Commissie voor de mer plaats. De Commissie voor de mer toetst het MER op juistheid en volledigheid. Zij krijgen ook de gelegenheid de ontvangen zienswijze bij hun advies te betrekken.

Vaststellen besluiten

Bevoegd gezag stelt de besluiten vast als de m.e.r.-procedure tot aan deze stap correct en volledig is doorlopen én de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke besluit ten grondslag kunnen worden gelegd.

Evaluatie milieueffecten

Na de besluitvorming vindt monitoring en evaluatie van de milieueffecten plaats.