Strategie om de toekomstige drinkwatervoorziening te garanderen

Brabant Water heeft de afspraken uit de Droogteagenda Brabant voor 2040 verwerkt in haar nieuwe ondernemingsstrategie. Om de continuïteit en kwaliteit van het drinkwater te garanderen, zet ze in op vier sporen:

Duurzame grondwaterbronnen

Grondwater blijft de belangrijkste bron voor drinkwater. Brabant Water wil de bestaande waterwinningen duurzaam inzetten en gebruiken. Vooral bij ondiepe, kwetsbare winningen – minder goed beschermd door ondergrondse kleilagen – bereidt Brabant Water zich voor om het grondwater beter te kunnen zuiveren. Als het niet lukt om bestaande bronnen voldoende inzetbaar te houden, dan moet het winningspunt worden verplaatst. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van door de provincie aan te wijzen drinkwaterreserveringsgebieden.

Bewust en duurzaam watergebruik

Brabant Water werkt op drie manieren aan waterbesparing. Ten eerste door bij de eigen productie zo min mogelijk water verloren te laten gaan, bijvoorbeeld door terugwinnen, monitoring en datagebruik om lekkage tegen te gaan. Ten tweede door bedrijven te stimuleren om water opnieuw te gebruiken of te kiezen voor water van lagere kwaliteit. Ten derde door huishoudens bewuster te maken van hun drinkwatergebruik en in te zetten op minder watergebruik.

Aanvullende bronnen

Jarenlang was grondwater onze enige bron voor drinkwater. Nu staan we aan de vooravond van een transitie om de leveringszekerheid te waarborgen. In de zoektocht naar aanvullende bronnen werkte Brabant Water een groot aantal mogelijkheden uit. Kansrijke alternatieven waar Brabant Water in de toekomst gebruik van wil maken voor de productie van drinkwater, zijn brak grondwater en zeewater. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en de benodigde zuiveringstechnieken.

Robuuste assets

Brabant Water heeft verschillende bezittingen (assets), zoals installaties, infrastructuur, gebouwen, machines en voertuigen. Brabant Water zorgt dat in 2030 alle vergunningen volledig inzetbaar zijn en dat de zuiveringen, het transportleidingnet en de informatiebeveiliging van voldoende capaciteit zijn. Bij renovatie van productielocaties en vervanging van het transportleidingnet wordt rekening gehouden met de toekomstige vraag naar drinkwater.