Betrokken partijen

De provincie Noord-Brabant treedt op als coördinerend bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. Het gekoppelde besluit is het besluit van de provincie over de onttrekkingsvergunning van 3,5 miljoen m3 per jaar. Daarnaast maken de watervergunning voor bronbemaling, omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan, Wabo-vergunning voor bouwen en milieu, aanpassing van de provinciale omgevingsverordening, en een eventuele vergunning of ontheffing in het kader van Wet natuurbescherming onderdeel uit van de gecoördineerde procedure. Daarvoor zijn ook waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Steenbergen en Roosendaal bevoegd gezag. Specifieke uitvoeringsvergunningen (bijv. een kapvergunning) worden voor de start van de realisatie aangevraagd.

Er is een Klankbordgroep betrokken met vertegenwoordigers van landeigenaren, natuurbeherende organisaties, waterschap Brabantse Delta, gemeente Halderberge en Steenbergen, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, provincie Noord-Brabant en de Dorpsraad Kruisland. Brabant Advies en de Commissie voor de m.e.r. worden gevraagd om te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Als het rapport gereed is, zal advies worden gevraagd bij Brabant Advies en zal het MER getoetst worden door de Commissie voor de m.e.r.